آموزش بستن کراوات به صورت تصویری

بستن کراوات در بسیاری از مواقع روش خوبی است که فرد مرتب و شیک پوشی به نظر برسیم. چه برای حضور در فضای اداری باشد یا حضور در مناسبت های اجتماعی، برخی تیپ های خاص با کراوات زیباتر به نظر می‌رسند. همین تکه پارچه صاف و باریکی که زیر یقه پیراهن و درست جلوی گردن بسته می‌شود، سطحی از حرفه‌ای‌گری و وقار را به کت و شلوار، جلیقه، یا پیراهن و شلوارتان می‌بخشد. بسیاری از افراد با گره زدن کراوات مشکل دارند و به دنبال آموزش انواع مدل های بستن کراوات مثلا کراوات دو گره ، کراوات ساده ، سه گره و … هستند.

یکی از مواردی که برای خیلی از آقایان زمان عروسی ها و مراسم خاص دردسرساز می شود، بستن گره کراوات است. در این مقاله با بایدها و نبایدهای بستن کراوات آشنا می شویم.


گره چهاردستی

– کراوات  را دور یقه خود بیندازید. قسمت پهن را سمت چپ قرار دهید. حدود یکی دو بند انگشت پایین تر از قسمت باریک قرار گیرد.

– انتهای ضخیم را به روی انتهای نازک بیاورید.

– انتهای ضخیم را در پشت سر نازک قرار دهید و از راست به چپ بیاورید.

– سپس آن را از روی قسمت باریک عبور دهید و در حین این کار با انگشت خود یک سوراخ نگه دارید. سپس نوک قسمت پهن را به سمت بالا ببرید تا از زیر حلقه یقه عبور کند.

– قسمت ضخیم را به سمت پایین بیاورید و از درون سوراخ گره ای که با انگشت خود نگه داشته اید عبور دهید.

– تمام انتهای ضخیم را از طریق حلقه بکشید و گره را محکم بگیرید.

– گره را در یک دست خود نگه دارید و انتهای نازک را با دست دیگر خود بکشید تا کراوات به خوبی محکم شود.


گره ویندسور نیمه ای

 • کراوات را دور یقه خود قرار دهید به طوری که انتهای پهن آن در سمت راست شما معلق باشد و تا روی ران پا بیاید و انتهای باریک آن در سمت چپ شما و روی قفسه سینه باشد.
 • قسمت پهن را از روی قسمت نازک عبور دهید به طوری که شکل x درست شود.
 • قسمت پهن را به صورت افقی دور قسمت باریک بچرخانید.
 • قسمت پهن را از بالا و درون حلقه اصلی x مانند عبور دهید و آن را محکم کنید.
 • با استفاده از دست راست، قسمت پهن را گرفته و از روی قسمت باریک از سمت راست به چپ عبور دهید.
 • با استفاده از دست چپ و به صورت مثلثی قسمت پهن را به سمت سینه خود بالا آورده و از پشت گره اصلی روی قسمت x مانند عبور دهید.
 • با استفاده از انگشت اشاره سوراخ مثلثی را که روی x درست شده است، باز نگه داشته و انتهای پهن را از درون آن عبور دهید.
 • برای این که اندازه کراوات را تنظیم کنید، در حالی که انتهای باریک را به سمت پایین می کشید، گره را به سمت یقه خود بالا بکشید.


گره ویندسور کامل

 • کراوات را دور یقه خود بیندازید به طوری که قسمت پهن آن ۱۰ الی ۱۵ سانتی متر پایین تر از کمربند قرار گیرد.
 • قسمت پهن را از روی قسمت باریک عبور داده به طوری که شکل x  حاصل شود.
 • قسمت پهن را از زیر x بالا ببرید و حلقه را کوچکتر کنید. ضمن این کار با انگشت خود قسمت x مانند را سر جای خود نگه دارید.
 • قسمت پهن را تا آخر پایین بیاورید.
 • قسمت پهن را به زیر گره برده و از راست به چپ عبور دهید.
 • قسمت پهن را به صورت قطری از روی گره عبور دهید.
 • سپس آن را دور حلقه یقه خود بچرخانید و به سمت چپ قسمت باریک به پایین بکشید.
 • حال قسمت پهن را به صورت افقی از روی گره از سمت چپ به راست عبور دهید. این باعث می شود که یک سوراخ گره در جلو ایجاد شود. این سوراخ را با انگشت خود باز نگه دارید.
 • قسمت پهن را از زیر حلقه به بالا بکشید تا گره کوچکتر شود.
 • سپس آن را از میان سوراخی که با دست نگه داشته اید عبور دهید و به پایین بیاورید.
 • قسمت پهن را تا انتها پایین کشیده و چین و چروک های ایجاد شده در کراوات را محو کنید.


گره کلوین

۱. کار را به این صورت شروع کنید که انتهای پهن کراوات در سمت راست، و انتهای نازک آن در سمت چپ باشد. انتهای پهن کراوات باید کمی بالاتر از ناف قرار بگیرد. فقط باید انتهای پهن کراوات را حرکت دهید و انتهای دیگر باید ثابت بماند.

۲. انتهای پهن را به سمت چپ، و مانند گره ساده، به زیر انتهای نازک ببرید.

۳. در این مرحله، انتهای پهن را به سمت راست، و روی انتهای نازک بیاورید.

۴. سپس، به حرکت‌تان ادامه دهید، و با بردن انتهای پهن به زیر، و سپس به سمت چپ، یک دور کامل بزنید.

۵. اکنون، یک نیم دور دیگر به حرکت‌تان، به سمت راست ادامه دهید.

۶. این بار، انتهای پهن را از پایین،‌ از داخل حلقه‌ی گردن به سمت بالا عبور دهید.

۷. در این مرحله، انتهای پهن کراوات را داخل آخرین گره‌ی کوچکی کنید که با چرخش خود ایجاد کرده است.

۸. با کشیدن انتهای پهن کراوات به سمت پایین، گره را کمی سفت کنید. گره را بکشید و تنظیم کنید.


گره الدریج

۱. ابتدا، انتهای پهن کراوات باید در سمت چپ، و انتهای نازک آن باید در سمت راست قرار بگیرند. نوک پهن کراوات باید تا نزدیک سگک کمربندتان برسد. در این گره فقط باید انتهای نازک کراوات را حرکت دهید.

۲. انتهای نازک را به سمت چپ، و روی بخش پهن کراوات قرار دهید.

۳. سپس، آن را از داخل، به سمت بالا، به سمت راست بچرخانید.

۴. در ادامه، انتهای نازک را با سمت بالا، متمایل به چپ ببرید.

۵. اکنون، آن را از بالا، به داخل حلقه‌ی گردن، به سمت پایین بیاورید.

۶. انتهای نازک را به سمت راست ببرید، و این بار از پایین، از داخل حلقه‌ی گردن به سمت بالا عبور دهید.

۷. اکنون، بار دیگر، انتهای نازک را متمایل به سمت چپ، از بالا به سمت پایین، به پشت بخش پهن کراوات ببرید.

۸. سپس، آن را با یک چرخش دیگر از داخل گره‌ی کوچکی که با چرخش قبلی ایجاد شده است، رد کنید.

۹. انتهای نازک کراوات را به سمت چپ بکشید تا گره سفت شود.

۱۰. در همان حال، انتهای نازک را از بالا به داخل حلقه‌ی گردن ببرید و به پایین بیاورید.

۱۱. اکنون، با یک چرخش دیگر، انتهای نازک را از بالا از حلقه‌ی گردن عبور دهید.

۱۲. آن را با یک چرخش دیگر از داخل گره‌ی کوچکی که با چرخش قبلی ایجاد شده است، رد کنید.

۱۳. انتهای نازک کراوات را به سمت چپ بکشید تا گره محکم شود.

۱۴. مابقی انتهای نازک را در پشت حلقه‌ی گردن پنهان کنید.

۱۵. گره را محکم و مرتب کنید و از آن لذت ببرید.


گره ون ویجک

۱. کار را به این صورت شروع کنید که انتهای پهن کراوات در سمت راست، و انتهای نازک آن در سمت چپ باشد. انتهای پهن کراوات باید کمی بالاتر از ناف قرار بگیرد. فقط باید انتهای پهن کراوات را حرکت دهید و انتهای دیگر باید ثابت بماند.

۲. انتهای پهن را به سمت چپ، روی انتهای نازک ببرید.

۳. انتهای پهن را دور انتهای نازک بپیچید و به سمت راست ببرید.

۴. اکنون به چرخش انتهای پهن به دور انتهای نازک ادامه دهید،‌ و آن را به سمت چپ ببرید.

۵. باز هم ادامه دهید، و آن را از زیر انتهای نازک به سمت راست ببرید.

۶. دو دور را کامل کنید.

۷. طی سومین دور، انتهای پهن را از سمت راست به سمت چپ بچرخانید.

۸. و به این ترتیب،‌ دور سوم را نیز کامل کنید.

۹. اکنون، انتهای پهن را از پایین، از حلقه‌ی گردن، به سمت بالا عبور دهید.

۱۰. در این مرحله، انتهای پهن کراوات را داخل کل سه گره‌ی کوچکی کنید که با چرخش خود ایجاد کرده است.

۱۱. با کشیدن انتهای پهن کراوات به سمت پایین، گره را کمی سفت کنید. گره را بکشید و تنظیم کنید.


گره ترینیتی

۱. ابتدا، انتهای پهن کراوات باید در سمت چپ، و انتهای نازک آن باید در سمت راست قرار بگیرند. نوک پهن کراوات باید تا نزدیک سگک کمربندتان برسد. در این گره فقط باید انتهای نازک کراوات را حرکت دهید.

۲. انتهای نازک را به سمت چپ، و روی بخش پهن کراوات قرار دهید.

۳. سپس، آن را از داخل، به سمت بالا، و کمی به سمت راست بچرخانید.

۴. انتهای نازک را متمایل به سمت چپ، به پایین بیاورید.

۵. اکنون، آن را از پایین،‌ به سمت پشت بخش پهن کراوات، به جهت راست بچرخانید.

۶. در این مرحله، انتهای نازک را با سمت بالا بیاورید.

۷. انتهای نازک را از داخل حلقه‌ی گردن، به سمت پایین، متمایل به سمت چپ عبور دهید.

۸. در ادامه، انتهای نازک را از روی بخش پهن، به سمت راست بچرخانید؛ سپس، آن را از پایین، و متمایل به سمت چپ، از داخل حلقه‌ی گردن به سمت بالا عبور دهید.

۹. در این مرحله، انتهای نازک کراوات را داخل آخرین گره‌ی کوچکی کنید که با چرخش خود ایجاد کرده است.

۱۰. در ادامه، بار دیگر انتهای نازک را از پشت بخش پهن، به سمت راست عبور دهید.

۱۱. طبق شکل،‌ بار دیگر، آن را متمایل به سمت راست، رو به بالا، از گره‌ی آخر رد کنید.

۱۲. باقی مانده‌ی انتهای نازک را به سمت چپ بکشید و گره‌ها را محکم کنید.

۱۳. گره‌ی کراوات را صاف و مرتب کنید، و نگاه‌ دیگران را به خود جلب کنید.


گره مورل

۱. ابتدا، باید انتهای پهن کراوات را در سمت راست، و انتهای نازک آن را در سمت چپ قرار دهید. انتهای نازک باید تا نزدیکی ناف برسد. در این گره نیز، باید انتهای نازک کراوات را حرکت دهید.

۲. انتهای نازک را به سمت راست، روی بخش پهن کراوات ببرید.

۳. سپس، آن را از پایین، از داخل حلقه‌ی گردن، رو به بالا، عبور دهید.

۴. در ادامه، آن را متمایل به سمت چپ، به پایین بیاورید.

۵. اکنون، باید انتهای نازک را از پشت بخش پهن، به سمت راست بچرخانید.

۶. به حرکت ادامه دهید و آن را به سمت بالا بیاورید.

۷. بار دیگر، آن را از داخل حلقه‌ی گردن، متمایل به سمت راست، رو به پایین عبور دهید.

۸. در ادامه، آن را به از جلوی بخش پهن کراوات، به سمت چپ بچرخانید.

۹. سپس، آن را از پایین، از داخل حلقه‌ی گردن، رو به بالا عبور دهید.

۱۰. در این مرحله، انتهای نازک کراوات را داخل آخرین گره‌ی کوچکی کنید که با چرخش خود ایجاد کرده است.

۱۱. با کشیدن انتهای نازک کراوات به سمت پایین، گره را کمی سفت کنید. گره را بکشید و تنظیم کنید.


پهنای کراوات چقدر باشد؟

چه پهنای کراوات به صورت عمومی متداول است؟ جواب این است هر پهنایی بین ۲.۲۵ تا ۳.۲۵ اینچ مناسب است. از این مقدار باریک تر یا پهن تر ممکن است باعث شود که شما خوش پوش به نظر نرسید. با این حال موارد خاصی هست که می توانید انتخاب های مختلف داشته باشید.


افراد لاغر

مردان با سینه های کوچک باید از کراوات های باریک تر استفاده کنند. چرا که کراوات پهن برای فرد لاغر پهن تر از آن چه که برای فرد درشت تر به نظر می رسد، جلب توجه می کند. به همین منظور برای این دسته از افراد پهنای کراوات بین ۲.۲۵ تا ۲.۷۵ اینچ پیشنهاد می شود.


افراد متوسط/ ورزشکار

اگر شما اندام متوسط یا تقریبا ورزشکاری دارید، می توانید هر اندازه ای بین ۲.۲۵ تا ۳.۲۵ اینچ را انتخاب کنید و این بیشتر به سلیقه شما مربوط می شود.

برای شما کراوات های پهن بیشتر جلوه کلاسیک و سنتی می دهد و کراوات های نازک بیشتر جذابیت جوانی و سرزندگی را بروز می دهد.


افراد با اندام بزرگ

افرادی که سینه بزرگی دارند مانند کشتی گیران، یا بدنسازان حرفه ای و یا افرادی که چاق هستند، باید از کراوات های پهن استفاده کنند. استفاده از کراوات هایی بین ۲.۷۵ تا ۳.۲۵ اینچ برای این افراد مناسب است. هرچند که بعضی اوقات می توان از کراوات های خیلی پهن تا ۳.۵ اینچ هم استفاده کرد.

در صورتی که این افراد از کراوات های باریک استفاده کنند ممکن است ظاهر کمدی به خود بگیرند. همچنین پهن تر از مقدار گفته شده هم توصیه نمی شود.


یقه خود را در نظر بگیرید

همواره باید تلاش کنید تا عرض کراوات خود را با عرض یقه خود هماهنگ کنید. استفاده از کراوات های پهن با یقه های باریک و یا بالعکس می تواند تناسب و زیبایی ظاهری شما را به هم بزند.

هم مردان و هم زنان می‌توانند با استفاده از دستورالعمل‌هایی ساده، در یک دقیقه، کراوات صاف و مرتبی داشته باشند. برای رسیدن به بهترین نتیجه، باید مدام جلوی آینه، گره زدن کراوات را تمرین کنید.

درباره ی م سالاری

مطلب پیشنهادی

چند مدل لباس و اکسسوری از رنگ سال ۲۰۲۰- ۹۹

هاتیک: چیزی به عید نوروز نمانده است. در این مقاله می خواهیم به چند مورد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *