به نقل از کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، ۷۱۹ اثر و طرح بررسی شده در کمیسیون ماده ۴ قانون ساماندهی مد و لباس کشور عموما به حوزه لباس اجتماع بانوان اختصاص دارد.

این کمیسیون با هدف ارزیابی آثار با شاخص تعیین شده مانند توجه به الگوهای ملی و بومی و پرهیز از انتخاب الگوهای بیگانه با حضور کارشناسان متخصص و دینی تشکیل و نسبت به بررسی آثار اقدام می کنند.

از این تعداد اثر داوری شده، ۶۶۰ طرح موفق به کسب نشان شیمایا همان شناسه یکپارچه مد و لباس ایران و ۷۷ طرح دیگر توانستند حقوق معنوی اثرشان را در مالکیت معنوی کسب کنند.

طی ۷۰ روز گذشته مجموعا ۳ جلسه کمیسیون ماده ۴ به صورت متمرکز در محل کارگروه ساماندهی مدو لباس و ۱۰ جلسه کمیسیون مذکور به صورت غیر متمرکز در محل دفاتر طراحی مدو لباس تشکیل شد و مجموعا ۷۱۹ اثر مورد ارزیابی و داوری قرار گرفته است.

جلسات کمیسیون ماده ۴ غیر متمرکز در موسسات چیامد، خانه مد مهنوش کیمیایی، خانه مد نفیسه هماتاش، خانه مد نورا کالکشن، خانه مد سارا حمیدی، خانه مد کارمد، خانه مد پروین مهربان، خانه مد میم، خانه مد دزیره و خانه مد سای از موسسات برگزار شده است.

طراحان می‌توانند آثارخودرادرحوزه‌های مختلف مد و لباس منطبق با الگوهای اسلامی و ایرانی با مراجعه بهنشانی الکترونیکیwww.iranmode.com ثبت نام و حضور آثار پس از ارزیابی اولیه این کارگروه جهت کسب نشان شیماو مالکیت معنوی در کمیسیون ماده ۴ اقدام کنند.